BULGARIAN PRIMARY CARE RESPIRATORY GROUP (BPCRG) is a subgroup of the  INTERNATIONAL  PRIMARY CARE RESPIRATORY GROUP (IPCRG)

 Website:  Welcome to the new web environment of the IPCRG – www.theipcrg.org
 

The long-term aim is to promote good clinical respiratory practice, through building educational capacity and sharing knowledge and practice. The objective isto improve the competence of all those working in primary care settings – GPs, nurses, social workers, psychologists, ect.

1. Education – please link to our Education pages and access to many resources: http://www.theipcrg.org/display/TeachColleagues/Teaching+colleagues%3A+everyone+has+something+to+teach+and+something+to+learn

 

2. Our recent case studies available in free online learning (three further cases are in preparation): www.asthmaxchange.com

3.  IPCRG desktop helpers  and position papers: 
http://www.theipcrg.org/pages/viewpage.action?pageId=26247212

4. Material to support patient treatment  http://www.theipcrg.org/display/TreatP/Treating+Patients+Home

5. Guidelines: IPCRG has a whole section on guidelines which are more appropriate for primary care : http://www.theipcrg.org/display/ResMapping/Mapping+of+national+guidelines+used+by+primary+care

 

6. Research our Prioritised Research Needs: http://www.theipcrg.org/display/DoResearch/Prioritised+primary+care+respiratory+research+questions+from+our+reseach+needs+statement

 

7. Our implementation science project in low and middle income projects: www.freshair.world and follow this team on Twitter @FRESHAIRTeam

 

INITIATIVES:

 

 

  • Участие в проект  – ПРОГНОСТИЧНА ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С ХОББ ПОСРЕДСТВОМ МНОГОКОМПОНЕНТНИ СКАЛИ (ADO, BODEx, DOSE) В ОБЩАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА(“PROCOPD study”)

Хроничната белодробна болест (ХОББ) е хетерогенно заболяване, което освен с обструкция на дихателните пътища, се характеризира и с клинични прояви от страна на различни органи и системи.Въпреки изработените съвременни стратегии за справяне със заболяването се отчита, че при значителна част от пациенти не се постига възможния контрол на ХОББ.

Форсираният еспираторен обем за 1 sec (ФЕО1) е показател, тясно свързан с прогнозирането на очакваната смъртност при ХОББ. Връзката му с нивото на диспнея и здравния статус обаче е доста слаба.

Оценката на състоянието базирана само на функционалното изследване на дишането се оказва недостатъчнa, за да охарактеризира здравния статус на пациента. Необходима е информация за симптомите, ограничението във физическата активност и други показатели касаещи качеството на живот на пациентите с ХОББ.

Практиката налага използване на комплексен метод за оценка на риска от смъртност, съобразен с индивидуалните особености на всеки пациент с ХОББ, базиращ се на повече показатели, освен ФЕО1.

Цел:                                                        

Да се оцени прогностичната стойност на скалите ADO, BODEx и DOSE в първичната медицинска помощ, като предиктори за преживяемост при болни с ХОББ и извършване на повторно калибриране, ако се налага такова.

Материал и методи:

Проспективно, мултицентрово проучване на пациенти с ХОББ в общата медицинска практика. Изчислен необходим брой единици на наблюдение – 500 пациента, 50 за България. Данните ще бъдат качвани на специална е-страница на проекта, преведена на съответния език от координатора на съответната страна. Проследяването ще е за период от пет години. CAT, IPAQ and MRCD въпросници ще бъдат инкорпорирани при цялостната оценка на състоянието на пациентите с ХОББ. За оценка на дискриминационния капацитет на различните проучени индекси (ADO, Bodex и DOSE), логистични регресионни модели и Cox пропорционални модели ще бъдат съставени. Статистическите анализи ще се извършват с помощта на BayesX софтуер за STAR (Structured Additive Regression) модели.

Проучването има одобрение от the Galician Ethics Committee, (2010/310), представено от водещия изследовател от Испания.

 

  • Семинар с ОПЛ на тема „Управление на грижите за пациенти с ХОББ“

На 06.10.2015 г. се проведе семинар с ОПЛ (Общо практикуващи лекари) на тема „Управление на грижите за пациенти с ХОББ“. На срещата присъстваха 23 специализанта по „Обща медицина“ към МУ-Пловдив с модератори: гл. ас. д-р Гергана Форева, дм от катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“, факултет по Обществено здраве и ас. Теодора Димчева от катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“, факултет по Обществено здраве при МУ-Пловдив.

В рамките на семинара във фокус групи ОПЛ разгледаха и попълниха българската версия на инструмент (ACIC 3.5) – „Оценка на грижите за хронични заболявания – Версия 3.5“, използван за оценка управлението на хроничните заболявания и по-конкретно на грижите за пациенти с ХОББ.

ОПЛ изтъкнаха като бариери и недостатъци следните области при обгрижването на пациенти с ХОББ в България:

·      липса на организационен център в грижите за пациенти с ХОББ;

·      не съществуват стратегия за подобряване на грижите, регионални здравни планове;

·      комуникацията между тесните специалисти и ОПЛ е формализирана, информацията се обменя само чрез амбулаторните листове;

·      липсват програми за обучение на пациентите за самоуправление на болестта и на ОПЛ по отношение на грижите за хронично болни пациенти;

·      Проследяването/диспансеризацията е фиксирано по брои прегледи, липсва гъвкавост и предварително планиране.

 

On November the 06, 2015, was held a workshop “Healthcare management  of patients with COPD”. The discussions were held in 3 focus groups whit 23 graduate students (General Practice – GPs) on “General medicine” at the Medical University  Plovdiv, with moderator Ch. Assist. Prof. Gergana Foreva, MD from the Department “Health Management, Health Economics and General Medicine”,  and co-moderator Assist. Theodora Dimcheva from Department of “Medical informatics, biostatistics and e-learning”, Faculty of Public Health at the Medical University – Plovdiv.

At the focus groups the participants discussed and replied the Bulgarian version of Assessment of Chronic Illness Care (ACIC 3.5)Copyright 2000 MacColl Institute for Healthcare Innovation, Group Health Cooperative. This survey is designed to help systems and provider practices move toward the “state-of-the-art” in managing chronic illness in particular the care of patients with COPD.

The participants accentuate as barriers and identify areas for improvement chronic illness care of patients with COPD in Bulgaria:

 

  • Overall Organizational Leadership in Chronic Illness Care does not exist or there is a little interest.
  • Improvement Strategy for Chronic Illness Care is ad hoc and not organized or supported consistently.
  • Involvement of Specialists in improving Primary Care is primarily through traditional referral.
  • Effective Behavior Change Interventions and Peer Support for are not available.
 

Сърдечно-съдови заболявания

Около 2 – 2.5мил. българи имат  сърдечно – съдови  заболявания. ССЗ са с най-високата смъртност в Европа включително и в България – 62% – 65%. ОПЛ има ключова позиция за превенция, ранна диаг ностика, лечение, рехабилитация и оказване на медико-социални грижи.

Инициативи:

СОИБОМ участва в реализиране на Вътреуниверситетски проект на Медицински университет Пловдив НО / 2016г. ФАМИЛНА ХИПЕРОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ – ПИЛОТНО ПРОУЧВАНЕ НА ЧЕСТОТАТА В ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

ФХ преди 20 години се предполагаше, че граничи с редките заболявания. Епидемиологичните проучвания и каскаден скрининг на световно ниво последните години доказа един твърде тревожен факт за кардиологията. ФХ е най-честото генетично заболяване в света, тя е много по-честа отколкото предполагахме. От друга страна поради липса на информация на този етап, тя се оказва най-недиагностицираното заболяване в кардиологията – 90% от пациентите се предполага са необхванати. И не на последно място тревожният факт, свързан с това че тя се унаследява автозомно-доминантно, с пенетриране почти 100%. От друга страна добрите новини са, че ФХ е една от разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза. Това стана благодарение на Нобеловата награда за откриване на структурата и функцията на LDL-рецептора на Brown и Goldstein през 1985 г. Затова заболяването има патогенетично лечение с HMG-Co-A редуктазни инхибитори (статини). Доказано е, че ранното лечение с ниски дози или по-късното с високи дози води до промяна във времето на изява на миокардния инфаркт, като го доближава до пациентите без ФХ.

Ендокринни заболявания
 
Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата  са често срещани. Те засягат и двата пола и могат да се наблюдават във всяка възраст. ОПЛ осигурява дългосрочни грижи за за своите пациенти, основани на доверие, уважение при зачитане на вярванията и автономността на пациента. 
Еректилна дисфункция
 
Еректилната дисфункция представлява нарушение на сексуалната функция на мъжа. Най-често тя се дължи на хронични заболявания, нездравословен начин на живот, медикаментозни средства, хирургични интервенции, хормонални нарушения, психологични проблеми.
Close Menu